Nie podłączyłeś się jeszcze do kanalizacji? To może być ostatni dzwonek na dofinansowanie! Czas do końca marca!

Rusza nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji. Jak zdobyć pieniądze?

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. uruchomił dotacje w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na jakich zasadach prowadzony jest nabór?

  1. Rodzaj zadania – Budowa podłączeń do zbiorczej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w mieście Tomaszów Mazowieckim nieruchomości zabudowanych budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosku.
  1. Uprawnieni wnioskodawcy – właściciele lub użytkownicy wieczyści danych nieruchomości zabudowanych budynkami, które będą podłączane do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
  1. Wartość udziałów we wnioskowanym przedsięwzięciu – uczestnik Programu może skorzystać z dofinansowania w formie dotacji na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości: a) do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, b) którego jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł netto/1 RLM.
  1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dofinansowania:

od 01.02.2022 r. do 31.03.2022 r.

Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 15.00

Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pok. 5 i 4 lub pod numerem tel. (44) 724 22 92 wew. 104, 105.

Podłączenie się do kanalizacji to obowiązek każdego mieszkańca wynikający z unijnych dyrektyw Polska od 2004 r. zaczęła wdrażać dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków nr 91/271/EWG, tzw. dyrektywę ściekowa, której celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków komunalnych oraz ścieków odprowadzanych z niektórych sektorów przemysłu. Dotyczy ona zbierania, oczyszczania i odprowadzania ww. ścieków. Jednak,
w wyznaczonym terminie, Polsce nie udało się wdrożyć dyrektywy ściekowej. Dlatego też Komisja Europejska, mimo iż zauważyła wysiłki i postęp strony polskiej, wniosła sprawę przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Rząd polski w 2021 r. przygotował projekt nowelizacji prawa wodnego, przewidujący nałożenie kar pieniężnych na gminy, które do końca 2027 r. nie wywiążą się z zobowiązań wynikających z dyrektywy.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. od lat aktywnie działa w celu wypełnienia dyrektywy ściekowej, zapewnienia nowoczesnej infrastruktury technicznej zapewniającej mieszkańcom dostarczanie czystej wody i odbiór ścieków ciekłych. Korzystając z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 zrealizował Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach którego zmodernizował oczyszczalnię ścieków oraz wybudował ponad 100 km sieci.

Natomiast w ramach Programu Operacyjnej Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 wykonał Projekt pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno- ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, co umożliwiło, m.in. zakupienie pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, ale także wybudowanie kolejnego 1 km sieci kanalizacyjnej i 0,69 km sieci wodociągowej.

Programy te pozwoliły nie tylko zmodernizować oczyszczalnię ścieków tak, by oczyszczone ścieki spełniały parametry wskazane w ww. dyrektywie, ale także powiększyć o 100% długość sieci kanalizacyjnej. W tym czasie budowano także sieć kanalizacyjną z środków własnych. Niemal 100% mieszkańców Tomaszowa Maz. uzyskało możliwość podłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, w tym, m.in. w ulicach: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej i Sypkiej oraz do sieci wodociągowej w ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Kopalnej i Sypkiej. Teraz ogromną rolę do odegrania mają także mieszkańcy Tomaszowa Maz. Od ich świadomości oraz działań wiele zależy. Podłączanie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej to sprawdzian odpowiedzialności tomaszowian wobec kolejnych pokoleń, środowiska. Przyłączenie wszystkich możliwych do skanalizowania nieruchomości pozwoli miastu również uniknąć ewentualnych kar.

W Tomaszowie jest wiele obszarów, gdzie skanalizowanie jest na poziomie 90%-100%, np. przy ul. Szklarskiej, ul. Suchej, ul. Tuwima, ul. Ireny, ul. Kałużyńskiego. Niestety dla wielu osób podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji nadal nie jest priorytetem. Są w naszym mieście ulice gdzie procent skanalizowania jest poniżej 40%. Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków. Uprawnione organy mogą zaś kontrolować realizację ww. przepisów.

OSTATNI DZWONEK NA DOTACJE DO KANALIZACJI

Content retrieved from: https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/ostatni-dzwonek-na-dotacje-do-kanalizacji/.